Entrepreneur. Educator. Influencer.

Tuesday 3 January 2023

Bronze distinction "Dicks-Rodange-Lentz"

 I am very proud and honored to inform you I will be awarded the bronze distinction "Dicks-Rodange-Lentz" for "remarquable service to the Luxembourgish language".
The ceremony is organized by Actioun Lëtzebuergesch - Eis Sprooch a.s.b.l. on Saturday, 7th of January at 3 pm at their headquarters in Itzig (20, rue Conter).
You will find below the Invitation in #Luxembourgish.

De Comité vu der „Actioun Lëtzebuergesch a.s.b.l“ wënscht Iech e glécklecht neit Joer 2023!

Mir invitéieren Iech häerzlech op eisen Neijooschpatt, e Samschdeg, de 7. Januar 2023 um 15:00 Auer bei äis zu Izeg, 20, Conter Strooss am grousse Sall um 2. Stack, Gebai A.

Bei där Geleeënheet iwwerreeche mir d'Dicks-Rodange-Lentz-Plaquette fir besonnesch Verdéngschter un der Lëtzebuerger Sprooch, déi sëlwer Plaquette un den Här Jean KANDEL, an déi bronze Plaquette un d‘Madame Clara MORARU.

Mir presentéieren och déi nei Editioun vun eisem Buch „Eis Virnimm“ vum Auteur Marcel LAMY. En neit Kapitel beschäftegt sech mat der Heefegkeet vun enge Rei Virnimm am Laf vun deene leschte 400 Joer. D‘Date baséiere sech op ronn enger Millioun Anträg aus der Datebank vu „Luxroots“, déi aus Zivilstands- a Kiercheregëster hierkommen.

Op eiser Websäit fannt Dir de Plang fir bei äis ze kommen:
https://lnkd.in/d2KP3FW

De Comité vun der Actioun Lëtzebuergesch

--
Actioun Lëtzebuergesch - Eis Sprooch a.s.b.l.
N°RCS: F5361
20, Conter Strooss
L-5955 Izeg
Tel: (+352) 470612
Web: https://lnkd.in/d2KP3FW

association reconnue d'utilité publique
par arrête grand-ducal du 15 novembre 2021

Share:
Blogger Template Created by pipdig